top of page
Modern condominium building with trees

רישום בית משותף

רישום בית משותף הוא תהליך שבו בניין נרשם בטאבו כבית משותף באופן המסדיר את הבעלות בחלקים השונים בבניין. במסגרת הליך זה, כל דירה בבניין נרשמת כתת-חלקה נפרדת עם בעלות פרטנית נפרדת כך שזכויות בעלי הדירות נרשמות באופן המלא והתקין ביותר. רישום זה אף מעלה את ערך הדירות באופן משמעותי ומקל על מכירתן

עורך דין אסף ארזי ביטון

עו"ד אסף ארזי-ביטון

על פי חוק המכר (דירות), רישום בית משותף מוטל על היזם שבנה את הבניין, אולם האינטרס המרכזי להשלמת הרישום הוא של בעלי הדירות בבניין, שכן ללא רישום בית משותף, בעלי הדירות יהיו בעלים במשותף של כל  החלקה בה נבנה הבית בבעלות שאינה ספציפית - שיטת בעלות המכונה "מושע".

לפי החוק, על היזם להשלים את רישום הבית המשותף תוך שנה ממועד העמדת הדירה לקונה (או ממועד רישום וחלוקה - פרצלציה - של הקרקע עליה נבנה הבניין). במקרים רבים, בשל תהליכים משפטיים סבוכים, עיכובים בהשלמת מכירת הדירות או בנייתן, או עיכובים בתהליכים רגולטוריים מול הרשויות, מתעכב רישום הבית המשותף מעבר לשנה אחת.

מעבר לכך, בבניינים ישנים רבים, במיוחד במרכזי הערים הישנים, לא נרשם בית משותף מזה שנים רבות על אף שהבניין נבנה לפני מספר עשורים. במקרים אלה, יש אינטרס עליון לבעלי הדירות לרשום בית משותף, מאחר ורישום פרטני של הדירות כתתי חלקה נפרדים מעלים את ערך הדירה ומקלים על מכירתה. כמו כן, בעת רישום הבית המשותף, נרשמות ההצמדות - חניה, חצר, גג ו/או מחסן בבעלות הפרטית של בעלי הדירה לה צמודות הצמדות אלו.

יתרון נוסף של רישום בית משותף, הוא רישום תקנון בית משותף והסדרת הבעלות בשטחים המשותפים. בבניינים חדשים שבהם נרשם תקנון מוסדר, ניתן היה לקבוע את הכללים של ניהול הרכוש המשותף וזכויות הדיירים להשתמש בו.

ללא רישום בית משותף, רישום הבעלות הפרטנית לא מוסדר, ולכן יהיו קונים שיחששו לרכוש דירות שאינן רשומות כתת חלקה נפרדת בבית משותף. במקרים מסוימים, אי רישום בית משותף אף יקשה על רוכשים ליטול משכנתא מהבנק.

לאחר רישום בית משותף, ניתן יהיה להוציא נסח טאבו מרוכז ובו כל רשימת תתי-החלקות בבניין והבעלות הפרטנית של כל תת חלקה, ולחלופין נסח פרטני נפרד לתת-החלקה המפרט את הגודל, ההצמדות, סוג הזכות (בעלות, חכירה), משכנתאות, הערות אזהרה וזכויות אחרות.

הליך רישום הבית המשותף הוא הליך בירוקרטי סבוך ומורכב, המתבצע על ידי עורך דין המומחה במקרקעין אל מול לשכת המפקחת על הבתים המשותפים וכולל הגשת מסמכים רבים לרבות תשריט החלקה המוכן באמצעות מודד מוסמך, אישורי מסים ועירייה, צו לרישום בית משותף, תקנון מוסכם על בעלי הדירות, רישום נציגות הבניין ותשלום אגרה.

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות למשרדנו בקישור מטה:

Heading 2

Tel Aviv night aerial panorama. Modern glass skyscrapers.jpg

Let's Connect

רוטשילד 4, תל-אביב

טל' 054-4716332

צור  קשר

שלחו הודעה ונחזור אליכם בהקדם

Thanks for submitting!

  • email
  • call vector
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page